تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W023-50004-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی دست نزنید

Touch , دست نزنید , لمس ,