تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R001-50012-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی ایست

Stop , ایست ,