تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W020-10344-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی عبور از مسیر مخصوص تردد لیفتراک ممنوع

x ,  تردد , مخصوص , لیفتراک ,