تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R076-10352-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر کپسول تحت فشار

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,