تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R052-09981-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر سوختگی

hot , داغ , حرارت , گرما ,