تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N013-10121-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر گازهای قابل اشتعال

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,