تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W008-10148-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی ورود غیر مجاز به این مکان اکیداً ممنوع می باشد

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع ,