تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R043-50028-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی کپسول آتش نشانی

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده ,