تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N019-10281-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر بارهای معلق

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,