تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N056-12267-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر گاز قابل انفجار

 , منفجره , گازهای , انفجاری ,