تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y005-10348-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی قرار دادن هر نوع وسیله جلوی تابلو های برق اکیداٌ ممنوع

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,