تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W016-10254-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی چاه ارت

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,