تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y086-10091-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر سقوط در منهول

Fall , Manhole , سقوط , منهول , گودال , چاله , افتادن , پرت شدن ,