تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y005-10210-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی درصورت خیس بودن سطح لغزنده است

Slippery , slip , wet , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز , خیس بودن ,