تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y086-10204-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی منطقه پر خطر

Area , خطرناک , ناحیه , محوطه , محدوده , ریسک ,