تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W032-10254-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی چاه ارت

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,