تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y029-10119-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر گازهای سمی

Toxic , Toxit , Gas , گاز , گازهای , سمی ,