تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y086-12267-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر گاز قابل انفجار

 , منفجره , گازهای , انفجاری ,