تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y086-12285-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی هرگونه بازدید فنی و یا تعمیرات بدون مجوز ایمنی ممنوع است

 , پرمیت , مجوز , بازرسی , سرویس , غیرمجاز ,