تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y045-50073-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر مواد شیمیایی خورنده

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,