تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N071-10313-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی زیر بار معلق نایستید

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,