تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R027-12267-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر گاز قابل انفجار

 , منفجره , گازهای , انفجاری ,