تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y005-11699-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی دستگاه را به کار نیاندازید

 , دستگاه را روشن نکنید ,