تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y086-12275-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر قطع انگشت

 , بریدن , دست ,