تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y086-10861-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی استعمال دخانیات ممنوع

 , سیگار , کشیدن , نکشید ,