تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y040-12301-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی استعمال دخانیات ممنوع می باشد

Cigarettes , سیگار , کشیدن ,