تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60091-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی پایان حداقل سرعت 30 کیلومتر

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 30 , سی , حداقل , پایان ,