تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B005-10235-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی بار را صحیح بردارید

Lift , Correctly , بار , بسته , کالا , بردارید ,