تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W028-09981-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر سوختگی

hot , داغ , حرارت , گرما ,