تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R036-10034-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی عبور پرسنل غیرمجاز ممنوع

Access , Unauthorized , Personnel , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,