تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y030-10086-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی غیر قابل آشامیدن

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,