تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N056-10313-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی زیر بار معلق نایستید

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,