تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B005-10258-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی کلیه فعالیت‌ های داری ریسک می بایست تحت مجوز کار صورت گیرد

Risky , Activities , Valid , Permit , پرمیت , جواز , مجوز , ریسک , خطر , فعالیت ,