تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y083-50088-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خاموش کردن آتش با آب ممنوع

Water , Extinguish , خاموش , آتش , آب ,