تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R043-50054-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی محدودیت سرعت 60 کیلومتر

Speed , 60 , سرعت , 60 ,