تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R047-50080-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی هوای فشرده

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,