تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R043-50086-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی ایستادن زیر جرثقیل ممنوع

Crane , Standing , جرثقیل ,