تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ G043-50037-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی افراد کم توان

Disabled , Less Mobile , Old , مسن , پیر , ناتوان , معلول , کم توان , معلولیت ,