تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ G043-50040-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی محل سیگار کشیدن

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال , مجاز ,