تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P003-60122-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی پرتاب سنگ

راهنمایی , رانندگی , پرتاب , سنگ ,