تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P003-60124-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی خطر ریزش کوه از سمت راست

راهنمایی , رانندگی , خطر , ریزش , کوه , صخره , سنگ , چپ ,