تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P003-60141-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی ورود به راه اصلی از راست

راهنمایی , رانندگی , ورود , اصلی , راه , خیابان , راست ,