تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P003-60143-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی خروج از راه اصلی از چپ

راهنمایی , رانندگی , خروج , اصلی , راه , خیابان , چپ ,