تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R030-10370-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی مواظب سر خود باشید

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,