تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W027-10608-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر سقوط پالت

Falling , Pallet , Fall , افتادن , اجسام , اشیاء ,