تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B005-10295-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی هرگز از تجهیزات الکتریکی معیوب استفاده نکنید نقص و خرابی را فورا گزارش دهید

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,