تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R018-10083-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی آب غیر قابل شرب است

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,