تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B030-10265-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی محل کار خود را مرتب و تمیز نگه دارید

Keep , Clean , Tidy , Up , تمیز , مرتب , بهداشت , پاکیزه ,