تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B069-10290-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی هنگام کار با این دستگاه باید از عینک ایمنی استفاده کنید

Eye Protection , glasses , عینک , چشم ,