تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N069-11870-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر حرکت دورانی

 , چرخشی , گردشی ,